Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk op elke overeenkomst tussen NeaForma en haar klant waarbij laatstgenoemde, matrijzen en/of andere gereedschappen (hiernagenoemd: “Matrijzen”) aan NeaForma ter beschikking stelt of NeaForma er zich toe verbindt om op verzoek van de klant:

  • de Matrijzen te ontwerpen en deze, na goedkeuring van het ontwerp door de klant, op kosten van laatstgenoemde, hetzij zelf, hetzij door een derde te laten produceren; en/of
  • de door NeaForma of door een derde geproduceerde Matrijs of de door de klant aan NeaForma ter beschikking gestelde Matrijzen in bewaring te nemen; en/of
  • met behulp van deze Matrijzen, in opdracht en overeenkomstig de bestellingen vanwege de klant, over te gaan tot het spuitgieten van onderdelen.

Het plaatsen van een bestelling van Matrijzen of het aanvaarden van een offerte van NeaForma betekent dat de klant onderhavige algemene voorwaarden begrijpt, zonder voorbehoud aanvaardt en erdoor gebonden is. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig, indien ze door NeaForma schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en huidige algemene voorwaarden van NeaForma primeren deze laatste.

Artikel 2 – Prijsoffertes

Prijsoffertes vermelden steeds de nettoprijs, en steunen steeds op de voorafgaandelijk meegedeelde informatie. De opgegeven prijzen en aantallen zijn gebaseerd op de gegevens en informatie meegedeeld door de klant aan NeaForma. Indien bepaalde gegevens die door de klant werden meegedeeld, en die van belang waren bij de bepaling van de prijs en aantallen, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, is verkoper gerechtigd i) tot een eenzijdige en overeenstemmende wijziging van de overeengekomen prijzen en aantallen, of volgens diens keuze, ii) de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant indien de uitvoering van de gewijzigde bestelling onmogelijk blijkt.

Wanneer NeaForma door de klant wordt gevraagd om ontwerpen te maken voor Matrijzen, zal de prijs vaak richtinggevend zijn, aangezien het ontwerp en de verdere uitwerking van de Matrijs vaak een aanzienlijk meerwerk met zich kan brengen in functie van de vereisten die aan de Matrijs worden gesteld door de klant. Dergelijk meerwerk kan worden aangerekend op basis van de gepresteerde uren aan de toepasselijke uurtarieven van NeaForma.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gelden prijsoffertes gedurende een termijn van één maand vanaf de datum waarop zij worden meegedeeld, waarna zij onherroepelijk en van rechtswege vervallen.

Indien alle of een deel van de kosten die een invloed hebben op de prijs stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van NeaForma, dan is NeaForma gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, aan de klant een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

Artikel 3 – Bestellingen

Het meedelen van prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden houdt geen verbintenis in hoofde van NeaForma in, zolang deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd werden.

Annulering door de klant van een door NeaForma aanvaarde bestelling kan slechts gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege NeaForma. In het geval van een aanlevering van een matrijs, zal de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs verschuldigd zijn als vergoeding voor de schade en kosten die de annulering met zich meebrengt, onverminderd het recht van NeaForma om een grotere schade te bewijzen en te vorderen. In het geval van een bestelling inzake spuitgieten zal een annulering enkel mogelijk zijn indien de productie nog niet werd aangevat. Indien NeaForma instemt met de annulering, zal in elk geval een vergoeding verschuldigd zijn voor de aankoop van de specifieke grondstoffen voor het te spuitgieten onderdeel.

Wijzigingen door de klant van een door NeaForma aanvaarde bestelling – zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, het uitstellen van de levering op vraag van de klant – kan slechts gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege NeaForma. NeaForma kan haar toestemming afhankelijk maken van gewijzigde voorwaarden, o.m. wat betreft prijzen, leveringstermijnen of de aanrekening van een voorschot.

Artikel 4 – Leveringstermijn

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de door NeaForma opgegeven leveringstermijnen niet bindend. De verwachte leveringsdatum wordt vastgesteld in functie van de belasting van NeaForma op de datum van opgave van de levertermijn en in functie van de levertermijnen van onderdelen en materialen. De opgegeven levertermijnen zullen zo veel als mogelijk worden gerespecteerd. Indien NeaForma de vooropgestelde leveringsdatum niet kan halen, zal zij de klant hiervan verwittigen. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van NeaForma en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.

De klant moet aan NeaForma alle informatie bezorgen en alle voorzieningen treffen, derwijze dat het NeaForma mogelijk is om de overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen uit te voeren. Wanneer de klant dit niet doet, impliceert dit automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn verlengd wordt. Wijzigingen in de bestelling – enkel indien schriftelijk aanvaard door NeaForma – betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn voor onbepaalde duur verlengd wordt. Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen schorst de uitvoering van de levering en wordt automatisch aan de leveringstermijn toegevoegd.

Artikel 5 – Ontwerp

In sommige gevallen verzoekt de klant aan NeaForma om Matrijzen te ontwerpen die aan specifieke vereisten van de klant voldoen.

Indien NeaForma de ontwerpen/ technische tekeningen dient uit te werken van de Matrijzen, dan zal dit steeds gebeuren op instructie van de klant. De klant dient zelf voldoende de technische haalbaarheid, de kwaliteitseisen en functionaliteitseisen te onderzoeken van de producten die op basis van de Matrijzen zullen worden gemaakt.

NeaForma kan, zonder hiertoe verplicht te zijn, tijdens deze ontwerpfase van de Matrijzen, knowhow, richtlijnen, technische input en suggesties overmaken. Het blijft evenwel de klant die finaal zal bepalen in welke samenstelling (bv. grondstoffen) en vorm de eindproducten dienen te worden ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de klant. De klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid van diens keuzes hieromtrent. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen dient de klant zelf en op eigen kosten in te staan voor de nodige testen en onderzoeken (al of niet bij derden) om de technische haalbaarheid, kostenefficiëntie, kwaliteitseisen en functionaliteitseisen van de Matrijzen in de voorgestelde samenstelling en vorm te analyseren. De klant begrijpt en aanvaardt dat de samenstelling en de vorm van de Matrijs zijn uitsluitende verantwoordelijkheid zijn. NeaForma kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant er voor opteert om een door NeaForma voorgestelde samenstelling en vorm van de Matrijs niet verder te onderzoeken en/of te testen in de ontwerpfase, wanneer deze vorm en samenstelling naderhand niet blijken te voldoen aan de kwaliteitseisen en functionaliteitseisen van de klant. NeaForma is evenmin aansprakelijk voor garanties die door producenten van grondstoffen, deelcomponenten en onderdelen voor de Matrijzen worden vooropgesteld inzake de kwaliteit van deze grondstoffen.

NeaForma zal zich naar best vermogen inspannen om een Matrijs te ontwerpen die voldoet of het dichtst mogelijk benadert aan de vereisten van de klant. De klant erkent evenwel dat het een inspanningsverbintenis betreft, waarbij NeaForma geen resultaten garandeert (bv. inzake technische haalbaarheid, kwaliteitsvereisten, functionaliteitsvereisten, etc.).

De door NeaForma gemaakte kosten voor het uitwerken van de ontwerpen / technische tekeningen dienen in elk geval te worden vergoed door de klant.  Desgevallend kunnen de kosten van ontwerp worden verrekend in functie van de te produceren goederen met de Matrijs.

Artikel 6 – Productie

Wanneer de Matrijs is gefinaliseerd, zal NeaForma met deze Matrijs in overleg met de klant de eerste goederen produceren volgens diens schriftelijke specificaties. De geproduceerde goederen zullen door de klant worden gekeurd.

Indien meerdere testsessies van spuitgieten nodig zijn om aanpassingen aan de Matrijzen door te voeren, zullen de kosten hiervan aan de klant worden aangerekend. Voor elke proefspuiting specifiek op vraag van de klant en waarop er geen normale productierun volgt, wordt ieder product aan verkoopprijs aangerekend en wordt een minimale setup-kost aangerekend van € 300,00.

Wanneer de testproductie met de Matrijs het gewenste resultaat geeft, zullen minstens twee monsters van de door de klant goedgekeurde en met de Matrijs geproduceerde producten worden bewaard door NeaForma als referentiemonster. Deze referentiemonsters zullen onuitwisbaar worden gedateerd en ondertekend door NeaForma en de klant, en worden beschouwd als de referentiemonsters voor de productie. Indien de monsters voor ondertekening worden overgemaakt aan de klant, zal de klant de kosten van verzending dragen.

NeaForma verbindt er zich toe om de producten te spuitgieten volgens de instructies van de klant en conform de regels van de kunst.   

Artikel 7 – Levering – risico verkochte goederen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden de goederen bij NeaForma te Oostende ver­kocht en aanvaard (FCA Free Carrier Incoterms 2012).

Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de klant niet worden afgehaald, heeft NeaForma het recht om de goederen voor rekening, op kosten en op risico van de klant (met inbegrip van het brandrisico) op te slaan.  De klant kan in dat geval een opslagvergoeding van € 10,00 per m² worden aangerekend. NeaForma dient de bestelde goederen slechts één maand na de afgesproken leveringsdatum te stockeren, waarna zij onherroepelijk het recht heeft om de overeenkomst voor de niet afgehaalde goederen te ontbinden ten laste van de klant.

Artikel 8 – Ontbinding

Indien de klant de levering van de gekochte goederen weigert of wanneer de klant zijn verbintenissen (na ingebrekestelling, indien nuttig) jegens NeaForma niet nakomt, dan kan NeaForma, naast de andere wettelijke remedies, opteren voor de ontbinding van de gehele overeenkomst of een deel ervan mits schadevergoeding, ofwel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan.

Indien het vertrouwen van NeaForma in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt NeaForma zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt NeaForma zich het recht voor om de gehele bestelling of gedeelte ervan te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van NeaForma op schadevergoeding en intresten, en de andere remedies op basis van deze algemene voorwaarden en de wet.

Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, na kennisgeving bij aangetekend schrijven vanwege NeaForma. De klant is hierbij ten opzichte van NeaForma gehouden tot de vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, personeelskosten, kosten voor grondstoffen, stockering, enz. Bovendien zal NeaForma het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten met de klant, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

Artikel 9 – Betalingstermijn facturen – achterstallige betaling

De klant zal na schriftelijke orderbevestiging door NeaForma een voorschot van 30% van de afgesproken prijs verschuldigd zijn. Op het ogenblik van de levering van de eerste proefspuiting zal nog eens 60 % verschuldigd zijn van de afgesproken prijs (desgevallend met verrekening van een aangepaste prijs in functie van het eventuele ontwikkelingstraject van de Matrijs). De resterende 10% van de prijs is verschuldigd binnen tien (10) dagen na productie van het finale monster.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de (voorschot)facturen van NeaForma te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Iedere betwisting betreffende de factuur moet binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan NeaForma.

Tijdens de uitvoering van een order mag NeaForma altijd waarborgen eisen om de betaling te vrijwaren. Indien de klant of de klant de gevraagde waarborgen niet kan verschaffen, be­houdt NeaForma zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht om haar belangen veilig te stellen.

Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke inge­brekestelling een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar op­brengen.

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zonder gegronde reden, zal het nog openstaande saldo na vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 20 % van het gefactureerde bedrag, met een minimum evenwel van € 250, 00 en een maximum van € 7 500,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid NeaForma

Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt bedongen, wordt er door NeaForma nooit een resultaat gewaarborgd.

Klachten inzake zichtbare gebreken zijn niet meer ontvankelijk na de levering en aanvaarding van de goederen.

Klachten inzake verborgen gebreken zijn enkel ontvankelijk indien zij per aangetekende brief binnen een termijn van vijf werkdagen na het ontdekken ervan worden geuiten ten laatste één jaar na datum van de verkoop van de goederen. Klachten moeten worden overgemaakt met voldoende bewijs om de vordering te staven, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s, een beschrijving van het probleem, rapportage van gebreken en monsters van de afgekeurde goederen. De klant dient de beweerde fout, de daaruit voortvloeiende schade en het oorzakelijk verband te bewijzen.

Producten geproduceerd met de Matrijs kunnen niet worden afgekeurd of geweigerd indien ze ongewijzigd zijn ten opzichte van de goedgekeurde referentiemonsters met betrekking tot grootte, afwerking en algemene kwaliteit. Evident geldt het voorgaande onverminderd de gebruikelijke slijtage als gevolg van het gebruik van de Matrijs.

In geval van niet-conforme levering of in geval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van NeaForma, naar keuze van NeaForma, beperkt tot vervanging van de goederen of tot de teruggave van de prijs die de klant voor de betrokken goederen heeft betaald. NeaForma kan in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

Alle aanspraken op enige garantie vervallen in geval van:

-onjuist gebruik van de door NeaForma geleverde producten;

-gebreken ingevolge de foutieve tussenkomst van de klant of van derden;

-niet-tijdige melding van de gebreken conform hetgeen voorzien in deze algemene voorwaarden;

-geringe afwijkingen inzake afmetingen; 

-fabricatie volgens een plan door de klant geleverd.

Een klacht kan de klant in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de overeengekomen data. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de klant bovendien niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken.

In geen enkel geval kan NeaForma aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat het factuurbedrag van de betrokken bestelling(en) zou overschrijden.

In geen enkel geval kan NeaForma aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en niet voorzienbare schade zoals productieverlies van een klant, verlies van winst, economische schade, reputatieschade, etc.

Artikel 11 – Overmacht

De aansprakelijkheid van NeaForma kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan een vorm van overmacht, zoals oorlog, onrust, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, stopzetting van levering van grondstoffen, enz. Overmacht geeft de klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst, behoudens wanneer de situatie van overmacht gedurende drie opeenvolgende maanden aanhoudt.

Artikel 12 – Eigendomsrecht verkochte goederen – verplichtingen klant

De verkochte goederen blijven eigendom van NeaForma tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs, met inbegrip van intresten en kosten.

De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verko­pen, te verwerken, in pand te geven of te vervreemden, zolang zij eigendom blijven van NeaForma.

De klant zal NeaForma zonder verwijl op de hoogte brengen van een beslag, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van NeaForma op de goederen kunnen schenden.

Wanneer op de vervaldag geen volledige betaling is geschied, is de klant verplicht de goederen, op eerste vraag van NeaForma, terug te geven.

Artikel 13 – Aanvangsdatum en duurtijd bewaring Matrijzen

De bewaring van de Matrijzen in handen van NeaForma vangt voor onbepaalde tijd aan te rekenen vanaf de leveringsdatum van de door de derde partij geproduceerde Matrijzen aan NeaForma, of, in voorliggend geval, van de aflevering van de door de klant aan NeaForma ter beschikking gestelde Matrijzen op de zetel van NeaForma.

Wanneer NeaForma gedurende twee (2) jaar geen opdrachten van de klant heeft ontvangen waarbij de Matrijzen dienen te worden aangewend, zal zij per aangetekend schrijven aan de klant vragen deze Matrijzen terug op te halen.

Artikel 14 – Gebruik van de Matrijzen

Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal NeaForma de Matrijzen uitsluitend gebruiken met het oog op de uitvoering van de opdrachten tot het spuitgieten van onderdelen voor de klant.

Artikel 15 – Onderhoud en herstelling van de Matrijzen

De kosten voor onderhoud en/of herstellingswerken aan de Matrijzen zullen in elk geval worden gedragen door de klant. NeaFormazal instaan voor het noodzakelijke onderhoud en de noodzakelijke herstellingswerken aan de Matrijzen tijdens de normale levensduur van de Matrijs, indien de klant de goederen afneemt overeenkomstig de afgesproken productieaantallen en frequenties.

NeaForma verbindt er zich toe, vooraleer over te gaan tot voormelde onderhouds- en herstellingswerken, de klant hieromtrent te informeren en een offerte van de geraamde kosten over te maken. De klant dient deze offerte te aanvaarden binnen een termijn van vijf werkdagen volgend op de kennisgeving door NeaForma aan de klant.

Artikel 16 – Eigendomsrechten Matrijzen

De klant staat in voor de kosten van het ontwerp en de productie van de Matrijzen.

Indien de Matrijzen via NeaForma zouden zijn besteld bij een derde, gaat het eigendomsrecht van de voor de klant geproduceerde Matrijzen over op de klant zodra laatstgenoemde de volledige prijs (inclusief btw en eventueel andere taksen en kosten) van het voormelde ontwerp en productie heeft betaald. Zolang de klant voormelde prijs en kosten niet volledig heeft voldaan, blijft NeaForma eigenaar van de Matrijzen.

In het geval de klant zelf de Matrijzen aan NeaForma ter beschikking stelt, erkent laatstgenoemde het eigendomsrecht van de klant met betrekking tot de hem ter beschikking gestelde Matrijzen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen en andere werken door NeaForma uitgevoerd voor rekening van de klant, blijven toebehoren aan NeaForma, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.  Tekeningen, modellen en andere commerciële documenten kunnen door de klant enkel worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. De ontwerpen, modellen, matrijzen en andere werken van NeaForma mogen zonder schriftelijke toestemming van NeaForma bijgevolg niet door de klant worden gereproduceerd, gekopieerd of publiek meegedeeld of anderszins aan derden overgemaakt. NeaForma verleent geen enkele garantie inzake geldigheid van voormelde intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontworpen tekeningen en werken. Indien de klant de Matrijzen of de ontwerpen daarvoor aanlevert aan NeaForma, vrijwaart de klant NeaForma integraal voor eventuele schade en kosten als gevolg van een vordering van een derde wegens inbreuk op zijn (intellectuele) eigendomsrechten.

Artikel 17 – Geheimhouding

De klant is verplicht alle informatie die hem in het kader van de overeenkomst tussen partijen bekend wordt omtrent het bedrijf en/of de goederen van NeaForma, onder eender welke vorm ook (documenten, mondelinge en schriftelijke informatie, enz.), omvattende onder meer knowhow, technische gegevens, tekeningen, documentatie, handleidingen, formules, commerciële informatie, enz., geheim te houden en niet te verspreiden, en van personeelsleden en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst hetzelfde te eisen.

Indien tussen de klant en NeaForma een geheimhoudingsovereenkomst werd afgesloten, dan blijft deze geheimhoudingsovereenkomst behoudens anders uitdrukkelijk en schriftelijk beding van toepassing.

Artikel 18 – Teruggave

Onverminderd datgene wat is bepaald in artikel 19 van onderhavige voorwaarden dient NeaForma op eerste verzoek van de klant de Matrijzen die zij in haar bezit heeft, terug te geven in de staat waarin zij zich bevinden op het ogenblik van de teruggave en op kosten van de klant.

Artikel 19 – Retentierecht in hoofde van NeaForma

NeaForma heeft het recht de in haar bezit zijnde Matrijzen niet terug te geven aan de klant tot de volledige betaling van alle door de klant aan NeaForma verschuldigde bedragen onder meer doch niet beperkt tot :

  • de kosten van ontwerp en fabricage van de Matrijzen en de kosten noodzakelijk voor de instandhouding van de Matrijzen;
  • de onderhouds- en herstellingskosten van de Matrijzen;
  • de vergoedingen verschuldigd door de klant aan NeaForma met betrekking tot geleverde prestaties en/of goederen;
  • de door de Matrijzen aan NeaForma gebeurlijk veroorzaakte schade.
Artikel 20 – Aansprakelijkheid – Verzekering Matrijzen

NeaForma houdt de Matrijzen bij zich op risico van de klant.

De klant is vanaf de levering van de Matrijzen aan NeaForma gedurende de ganse duur van de overeenkomst en tot de teruggave van de Matrijzen alleen verantwoordelijk voor lichamelijke, materiële of niet-materiële schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Matrijzen of bij hun gebruik, wat er ook de oorzaak van zij, zelfs indien de schade te wijten is aan een constructie- of montagefout.

Enkel indien de klant een concrete fout in hoofde van NeaForma en/of haar aangestelden kan aantonen, zal laatstgenoemde aansprakelijk kunnen worden gesteld tot vergoeding van de uit deze fout voortvloeiende schade.

Gedurende gans de duur van de overeenkomst is alleen de klant verantwoordelijk voor de risico’s van beschadiging, diefstal, verlies en gedeeltelijke of volledige vernietiging van de Matrijzen, wat er ook de reden van zij.

In het geval de klant de Matrijzen wenst te verzekeren tegen voormelde risico’s zal hij dat schriftelijk meedelen aan NeaForma.

Artikel 21 – Pandrecht

De klant verleent middels onderhavige voorwaarden aan NeaForma een pandrecht, zoals bepaald in de Wet van 5 mei 1872, op de Matrijzen tot zekerheid van betaling van de bedragen vermeld in artikel 9 van onderhavige voorwaarden.

Artikel 22 – Allerlei

Alle overeenkomsten tussen NeaForma en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan NeaForma de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toe­passelijk­heid van alle andere clausules.

Artikel 23 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle geschillen tussen NeaForma en de klant behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oostende.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.

Scroll naar top